Ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das palestrantes do Brazil Forum UK

Ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das palestrantes do Brazil Forum UK

Ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das palestrantes do Brazil Forum UK, na London School of Economics, de Londres.

Ex-presidente Dilma Rousseff foi uma das palestrantes do Brazil Forum UK, na London School of Economics, de Londres.